За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Х. Доц. д-р Красимир Димитров Цвятков

Корпус: 3
Стая 204
E-mail:
k.tsvyatkov@shu.bg
Телефон:
830495/вътр. 213
Приемно време:

Вторник: 13:00 - 15:00 ч.

1. Функции на една независима променлива - основни понятия. Някои видове функции
11-12.Монотонност и локален екстремум на функция. Изпъкнали и вдлъбнати функции. Инфлексни точки
13-14. Неопределен интеграл – определение и свойства. Таблица на основните интеграли. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове от функции
15. Определен интеграл – определение и основни свойства
16-17. Интеграл с променлива горна граница. Формула на Лайбниц-Нютон . Методи за пресмятане на определени интеграли. Някои геометрични приложения на определения интеграл
18. Несобствени интеграли. Критерий за сравнение
19. Функции на няколко променливи – основни понятия, граница и непрекъснатост
2. Граница на функция – определение и свойства. Едностранни граници. Безкрайно малки и безкрайно големи функции
20. Частни производни и диференцируемост на функция на няколко променливи
21. Производна по направление. Градиент
22. Частни производни и диференциали от по-висок ред. Локален екстремум на функция на две променливи
23-24-25. Сходимост на числов ред. Геометричен ред. Степенни редове. Ред на Тейлър
3. Непрекъснатост на функция. Свойства на непрекъснатите функции в затворен интервал
4. Понятие за обратна функция. Основни елементарни функции
5. Производна на функция и нейният геометричен и механичен смисъл
6. Диференцируемост и диференциал на функция
7. Основни правила за диференциране. Производни на основните елементарни функции
8. Основни теореми на диференциалното смятане: теореми на Лагранж, Рол и Коши
9. Производни от по-висок ред. Теорема на Тейлър
Конспект по Висша математика II част
Конспект по Математически анализ I част