За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


    MATTEX е научна конференция с международно участие, която се организира съвместно от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки на Шуменски университет "Еп. Константин Преславски". Конференцията се провежда от 2010 г., регулярно на всеки две години, в гр. Шумен. В конференцията вземат участие учени, преподаватели, учители, студенти и докторанти. Работата на конференцията се организира в девет секции: Математика и природни науки; Информатика и компютърни науки; Комуникационна и компютърна техника и технологии; Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност; Геодезия, картография и кадастър; Общо инженерство, технически системи и логистика; Обучението по математика и информатика; Икономика и управление, Студентска секция. Докладите на конференцията се публикуват в сборник след предварително приемане и рецензиране.

Сборници с доклади: Mattex 2022Мattex 2020Мattex 2018Мattex 2016, Mattex 2014

Покана                      Заявка за участие в конференцията МАТТЕХ 2024: ОНЛАЙН     PDF

Call for papers          Conference Registration Form MATTEX 2024: ONLINE    PDF

Образец: MS Word                 LaTex - bg                  LaTex - eng