За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 29.01.2021 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  обявява конкурс за избор на млади учени и/или постдокторанти във ФМИ по националната програма за участие във втория етап на програмата. 

Условия за кандидатстване:

Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и постдокторанти (до 5 г. след получаване на докторска степен). Средствата ще бъдат използвани за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени във ФМИ млади учени и постдокторанти. Назначените млади учени и постдокторанти трябва да работят в: приоритетните области на НСРНИ (2017-2030); тематичните направления на ИСИС 2020; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ); в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Програмата е за период от 3 години (2018-2020). Договорите и възнагражденията са само за извършване на научноизследователска дейност. Не може да има дублиране на заплащане за една и съща научноизследователска дейност. Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

Задължения на кандидатите:

Извършване на научноизследавателска дейност и публикуване в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Web of Science и/или Scopus за срока на договора.

Документи за кандидатстване за млад учен/постдокторант:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Aвтобиография (Еuropass формат);
  3. Диплома за магистър/Диплома за ОНС „доктор“(копие);
  4. Мотивационно писмо;
  5. Списък с публикации и цитирания за периода 2018-2020 г.;
  6. Списък с участия на научни форуми за периода 2018-2020 г.;
  7. Списък с участия в научноизследователски проекти и научни програми за периода 2018-2020 г.;
  8. Награди, грамоти (копия);
  9. Работна програма (цел; задачи; етапи на изпълнение; резултати, свързани с изпълнение на индикаторите на програмата – не повече от 3 стр.) за период от шест месеца;
  10. Попълнен формуляр с показатели за оценка.

Срокове: Документи се приемат в стая 202 на Корпус 3 от 09:00 часа на 01.03.2021 г. до 16:00 часа на 12.03.2021 г. и се изпращат в електронен вид на e-mail: r.encheva@shu.bg

Квота: По програмата ще бъдат финансирани до един постдокторант и/или до двама млади учени от ФМИ на ОТД в ШУ  в срок до 31.10.2021 г. за шест месеца на 4 часов работен ден.