За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите от тази специалност получават фундаментална и широкоспек­търна  подготовка в областта на икономиката на стопанството и фирмата, солидни знания в близките до икономиката интердисциплинарни области, както и необходи­мите компетен­ции, улесняващи тяхната професионална реализация.

В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за придобиване на пе­дагогическа правоспособност.

Завършилите специалността получават професионална квалификация ико­но­мист. Придобилите педагогическа правоспособност полу­чават и професионална квали­фикация учител по икономика.

 

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • ръководители на икономически отдели, управители на фирми;
  • финансови мениджъри, счетоводители, одитори, данъчни служители;
  • кредитни инспектори, застрахователни агенти, брокери и дилъри във финансови институции;
  • специалисти по снабдяване, търговия, човешки ресурси, бизнес комуникации, мар­кетинг, реклама, икономически анализи, планиране;
  • преподаватели във висши училища и изследователи в научни организации.