За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите в тази специалност получават както фундаментална и широкоспектърна подготовка в областта на икономиката и математиката, така и задълбочени теоретични знания и умения в областта на педагогиката, психологията и методиката на обучение по математика и по икономика, информатика и информационни технологии.

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • учители по икономика и по математика в средните училища;
  • възпитатели в структурите на РУО към МОН;
  • ръководители на извънкласни форми по икономика и по математика в училища и Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца;
  • специалисти в неправителствени организации и граждански обединения, за­нимаващи се с образователна дейност;
  • преподаватели във висши училища;
  • специалисти по снабдяване, търговия, човешки ресурси, бизнес комуникации, мар­кетинг, реклама, икономически анализи, планиране.