За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите в тази специалност получават както широки познания в област­та на математиката, информатиката и информационните технологии, така и задълбо­чени теоретични знания и умения в областта на педагогиката, психологията и ме­тодиката на обучение по математика, информатика и информационни технологии.

Завършилите специалността получават професионална квалификация учи­тел по математика, информатика и информационни технологии.

 

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • учители по математика в средните, основните и обединените училища;
  • учители по информатика и информационни технологии в средните, основните и обединените училища;
  • възпитатели в структурите на Регионалните управления на образованието към МОН;
  • ръководители на извънкласни форми на работа по математика и инфор­матика в училище и в Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца;
  • специалисти в неправителствени организации и граждански обединения, за­нимаващи се с образователна дейност;
  • специалисти по информатика в държавни и частни фирми;
  • преподаватели във висши училища.