За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Студентите получават фундаментална подготовка по математика и фунда­ментална и широкоспектърна подготовка по информатика и информа­ционни техно­логии, проектиране и анализ на компютърни алгоритми, анализ и прилагане на прог­рамни и информационни технологии, информационно об­служване, съвременни ме­тоди и системи за проектиране, разработване и внедряване на програмни продукти.

В рамките на бакалавърската степен студентите могат да се обучават и за придобиване на педагогическа правоспособност.

Завършилите специалността получават професионална квалификация ин­форматик. Придобилите педагогическа правоспособност полу­чават и професио­нална квалификация учител по информатика и информационни технологии.

Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по спе­циал­ността могат да реализират своите знания и умения са:

  • специалисти по информатика и информационни технологии в компютър­ни и софтуерни фирми и държавни институции;
  • програмисти-аналитици по софтуерни приложения, уеб сайтове, мулти­медия, бази данни и системи за управление на бази от данни;
  • специалисти по тестване на софтуер, приложно програмиране, софтуер­ни приложения, обработка на данни, сигурност на данни и компютърни мрежи и системи;
  • приложни администратори и администратори на информационни сис­теми;
  • преподаватели във висши училища и научни сътрудници.