За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Катедра „Икономика и математическо моделиране“ 

организира

Състезание по икономика за Купата на Декана на ФМИ 2024 г. на тема:

„Добри практики за устойчиво развитие и кръгова икономика“

Участници в състезанието могат да бъдат студенти /бакалавър, магистър/, обучаващи се в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Всеки автор може да участва в състезанието индивидуално или в екип с една разработка.

Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани страници, включително фигурите и таблиците.

Текстът трябва да бъде оформен по следния начин:

Заглавие - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0мм.

Имена на автор/автори се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: Small Caps; Alignment: Centered; First line: 0 мм.

Основен текст - Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; Line spacing - Single.

Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат под тях номерация и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10).

Таблиците да имат над тях номерация (Alignment: Right) и наименование (Alignment: Centered; Font style: Bold; Size: 10).

Литературата, посочена в края на разработката (Font: Times New Roman; Size: 10; First line: 0 mm), се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

Разработките се изпращат до 15.04.2024 г. по електронен път на адрес: ese_fmi@shu.bg

Участниците ще бъдат уведомени по email за датата, на която ще представят разработката.

Всички участници в състезанието получават сертификат.

Награждаването на най-добре представилите се участници ще се състои през месец май 2024 г.

Очакваме Ви!

УСПЕХ!